Ψηφιακές εφαρμογές

ΚΥΔ ΙΙ

Διαχείριση Κέντρου Υποδοχής δηλώσεων
ΟΣΔΕ

AgriConsultant

Διαχείριση Φορέα Γεωργικών Συμβουλών

ΦΠΓΣ

HelpDesk

Στήριξη Φορέων Γεωργικών Συμβούλων

iFarmers

Γεωτεχνική στήριξη εκμεταλλεύσεων

Agronomist

Τεχνική στήριξη Γεωπόνου Μελετητή

ΜΤ

Γεωργικό management

agrotis

Διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης

AnimalFarm

Διαχείριση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

watering

Meteo στην γεωργία